Tina Domeij

Disciplin: Craft/Ädellab
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté:
Anders Ljungberg, professor och Beatrice Brovia, vikarierande lektor och programansvarig för kandidatprogrammet

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering: 

En av smyckets funktioner har varit att påvisa och signalera bärarens identitet. I en föreställning kring kulturell homogenitet har dessa identiteter snabbt kunnat läsas och fastställas av det omgivande samhället. I en samtid då dessa identiteter är mer sammansatta och relaterar till en mer global ordning blir också denna smyckets funktion mer komplex. Tina Domeij har i sitt arbete satt ljuset på viktiga diskussioner kring hur görandepraktiker kan knyta en människa till ett visst kulturellt sammanhang, men också hur applicerandet av ett smycke kan öppna för ett utforskande av individ och tillhörighet. Detta gör Tina genom att lyssna och samtala i såväl verbala som material- och görandebaserade dialoger. I hennes arbeten finns ingen tydlig instruktion kring hur kroppen träder in denna materialitet. Detta är något olika kroppar ges möjlighet att undersöka utifrån tidigare erfarenheter och utifrån kulturella preferenser. På så vis gör Tina Domeij smycket till ett verktyg i syfte att undersöka och reflektera kring frågor om identitet och tillhörighet. Denna metod står i stark kontrast till ett mer normativt sätt att se på smycken som något som snarare manifesterar och signalerar identiteter.