Dagens stipendieområden

Dagens övergripande struktur för stipendieverksamheten inleddes 1976 då inalles fyra stråkstipendier delades ut. Under åren sedan dess har formerna gradvis ändrats och förbättrats och direktionen arbetar löpande med att hitta bästa möjliga former för att ta tillvara och verkställa stiftelsernas grundares intentioner. Under rubriken Stipendiernas Historia beskrivs stipendiernas utveckling genom åren sedan de allra första delades ut år 1935.

Vetenskap, konst och musik är, och kommer fortsatt att vara, kärnan i stipendieverksamheten.

Stiftelsernas konst- och musikstipendier skall tillfalla mycket lovande unga utövare i slutet av deras grundutbildning, kanske på väg in i en mastersutbildning, alternativt i samband med avslutande av mastersutbildning eller liknade och precis då på väg ut i en kommande yrkeskarriär. Det senare ett steg i en konstnärs eller artists utveckling som tenderar att vara ekonomiskt utmanande och en tillvaro i vilken ett stipendium kan vara av stor vikt för individens möjlighet att hantera detta nästa steg i sin utveckling.

Exempel på stipendieområden som på olika sätt återkommer är:

 • Balett
 • Blåsinstrument
 • Glaskonst
 • Grafisk Formgivning
 • Keramik
 • Körsång
 • Operasång
 • Piano
 • Singer Songwriter
 • Smyckeskonst
 • Stråkinstrument
 • Textil

Stiftelserna delar även årligen ut stipendier till forskarstuderande vid svenska universitet och inom områden som av direktionen bedöms som närliggande till Svenska Frimurare Ordens ideal. Dessa stipendier kan stödja forskare inom ett flertal områden såsom etik, mänskliga rättigheter, religionshistoria och filosofi. Stipendiater skall vara antagna till av UHÄ godkänt licentiat- eller doktorandprogram. Handledare skall vid tilldelningstillfället vara utsedd och kunna bekräfta att ett forskningsprogram är beslutat och godkänt av institutionen ifråga. Stipendiet delas dock i sin helhet ut till forskarstudenten utan möjlighet till delfinansiering till institutionen.

Detaljbeslut om specifika områden inom vetenskap, konst, musik och belopp därtill, för ett innevarande år fattas dock årligen inför de olika stipendieperioderna.