Våra fonder

Verksamheten i Jubelfondens direktion går, som det beskrivs i de historiska avsnitten på denna hemsida, tillbaka till 1860-talet. I en påtagligt modernare tid har densamma direktion dock fått förtroendet att medelst s.k. ”anknuten förvaltning” även hantera tre ytterligare fonder vars stadgar föreskriver ändamål som ligger mycket nära de som styr Jubelfondens verksamhet. Dessa fonder, vilkas historia och syfte beskrivs nedan, är:

 • Karl-Axel Rosenqvists fond
 • Samfonden
 • 100-årsfonden

Vidare förvaltas Uno Hjortsberg medel “Till minne av Karin & Uno Hjortsberg” inom ramen för Jubelfondens förvaltning.

Karl-Axel Rosenqvists fond
Stiftelsen Karl-Axel Rosenqvists fond (som är det i juridisk mening riktiga namnet på denna fond) tillkom i slutet av 1988 genom en donation från Den Nordiska Första S:t Johannislogens tidigare Förste Deputerade Mästare, disponent Karl Axel Rosenqvist. De första stipendierna delades ut 1990.

Dess ändamål är att ”i Jubelfondens anda medelst utgivande av stipendium till utövare av vetenskap, konst eller hantverk främja fortsatt förkovran och utveckling genom studier och vidareutbildning”, som det uttrycks i stadgarna. I dessa finns vidare klart utsagt att vid tillämpningen av den just citerade bestämmelsen så skall stipendier avsedda för operasolisters fortbildning ha förtur. De ur denna fond utdelade stipendierna har under årens lopp också nästan uteslutande gått till sångare. Ofta har syftet med ett stipendium då varit att underlätta för stipendiaten att genomföra en rollinstudering på ett från en professionell synpunkt sett mycket högklassigt sätt. Men stipendier har betalats ut även för andra ändamål, t ex för att möjliggöra en provsjungning vid någon av de stora internationella operascenerna eller i samband med att en sångare behövt medicinsk vård och behandling av sin stämma.

Ursprungligen utsågs stipendiaterna genom ett juryförfarande, enligt vilket en jury, ledd av ordföranden i Jubelfondens direktion och i övrigt sammansatt av representanter för Kungl Teaterns solister, granskade inkomna stipendieansökningar och beslöt om mottagare. Detta ändrades fr o m verksamhetsåret 1998, och de stipendier ur Karl-Axel Rosenqvists fond som avser sång – och som antytts så är detta det helt övervägande flertalet – fördelas numera av Jubelfondens direktion på så sätt som beskrivs under Utnämning av stipendiater.

Bland Karl-Axel Rosenqvist-stipendiater som inte varit sångare kan nämnas matt- och textilexperten intendent Annette Granlund-Larsson, Stockholm, som under 1998 fick ett stipendium om 25 000 kr för att möjliggöra utgivandet av en bok om textilkonstnärinnan professor Ingrid Dessau, samt damskräddaren Ebba Callerståhl, Stockholm, som under 1999 erhöll ett stipendium om 50 000 kr för sin tillskärarutbildning i syfte att understödja bibehållandet i landet av ett levande utövande av förstklassigt damskrädderihantverk.

Samfonden
Denna fond – vars juridiskt korrekta namn är Stiftelsen S:t Johannes Logen Den Nordiska Förstas Samfond för välgörande ändamål – bildades 1996 genom en sammanläggning av ett antal äldre fonder. Bakgrunden till denna åtgärd var dels tillkomsten av den nya stiftelselagen i början av 1990-talet och dels en önskan att förenkla administrationen av de fondmedel som ingick i den av logeskattmästaren då omhänderhavda s k fondförvaltningen.
”Fondförvaltningen” var den benämning som då, sedan länge, använts för att skiljt från logens egna medel redovisa de gåvor och donationer som logens bröder under långliga tider överlämnat till logen och, som till följd av att användningen av medel och avkastning varit omgärdad av givarna uppställda villkor, varit att betrakta som fonder eller stiftelser.

De äldre stiftelser som uppgick i Samfonden är (inom parentes anges år då vederbörande fond tillkom):

 • C J Trolles Fond (1877)
 • Generalkonsul Axel Johnsons Fond (1885)
 • F & G af Klintbergs Donation (1908)
 • A W Billmans Minnesgåva (1923)
 • Greve Wrede Sparres Minnesfond (1935; fonden bildades av de medel som inflöt genom insamlingarna vid NF:s högtidsdag detta år, då det svenska frimureriets 200-årsdag högtidlighölls)
 • Amiral A Lindmans Fond (1937)

Bildandet av Samfonden hade formen av en permutation, varvid genom Kammarkollegiets beslut en ny stiftelse bildades av de sex nu uppräknade äldre fonderna, vilka i samband därmed upplöstes. Genom permutationen fastställdes också de stadgar som skall gälla för den nya stiftelsen. I dessa stadgar förordnas att Jubelfondens direktion skall fungera som styrelse även för Samfonden. Den nya fondens ändamål är att ge understöd till behövande (vilket även var fallet med var och en av de av Samfonden bildade stiftelserna).

100-årsfonden
Formellt heter 100-årsfonden Stiftelsen S:t Johannes Logen Den Nordiska Förstas 100-årsfond. Den tillkom i sin nuvarande form genom en år 1997 företagen permutation, varvid tre äldre fonder lades samman till en ny. Liksom beträffande Samfonden var bildandet av den nya 100-årsfonden betingat av tillkomsten av den nya stiftelselagen och av en önskan att förenkla administrationen av de av logen disponerade fondmedlen.

De äldre stiftelser som uppgick i 100-årsfonden är (inom parentes anges år då vederbörande fond tillkom):

 • S:t Johannis logen Den Nordiska Förstas 100-årsfond (1899, i samband med detta års s k jubelfest)
 • R Schuberts Minnesfond (1917)
 • F Bergenholz’ Minnesfond (1920)

De båda minnesfonderna ville med sina namn erinra om logens 8:e resp 10:e Ordförande Mästare, översten Robert Schubert, som ledde logen åren 1898-1908, och generalkrigskommissarien Fredrik Bergenholz, som var Ordförande Mästare perioden 1911-1922.

Genom Kammarkollegiets beslut om permutation upplöstes de bägge minnesfonderna och deras tillgångar – som i enlighet med de ursprungliga donationsurkunderna redan tidigare ägts av den äldre 100-årsfonden – lades fullt ut samman med denna utan krav på särredovisning. Den nya 100-årsfondens ändamål är att ge understöd till behövande barn och ungdom för studier och yrkesutbilding. Den fullföljer därmed det syfte som var gemensamt för alla de tre ursprungliga stiftelserna. Jubelfondens direktion är i enlighet med de vid permutationen fastställda stadgarna styrelse för den nya 100-årsfonden.