Caritas

Av tillämpliga citat ur Jubelfondens reglemente framgår att fonden inte enbart var tänkt att generera pengar till de utbildningsstipendier som merparten av verksamheten fokuserar på. Den skulle även göra det möjligt för Den Nordiska Första S:t Johannislogen – och i någon mån även för Frimurarorden i övrigt – att lämna hjälp till nödlidande inom ramen för Ordens allmänna barmhärtighetsverk.

Stadgarna destinerar därför inte mindre än tre tiondelar av avkastningen till direkt hjälp åt behövande. År 2000 företogs en ändring av stadgarna så att Den Nordiska Första därefter disponerade alla tre tiondelarna för sitt Caritas-arbete.  Dessförinnan gick två av dessa tiondelar till logen, medan den tredje överlämnades till Barmhärtighetsdirektoriet, d.v.s. Frimurarordens centrala Caritas-organ. Den ordningen hade då gällt sedan början av 1950-talet, då fondförmögenheten nått upp till en halv miljon kronor och stiftelsen därmed enligt sina originalstadgar kunde börja dela ut av sin avkastning.

Barmhärtighetsdirektoriets andel användes huvudsakligen för att ge kontantbidrag till – oftast – sådana äldre personer, vilka varit i behov av penninghjälp. Vartefter Jubelfondens tiondelar växte, kunde kretsen av personer som kom i åtnjutande av understöd naturligt nog vidgats. Under de första åren av 1950-talet, då – som nämnts här ovan – detta förfarande initierades, förslog det till buds stående beloppet till att åt 7 eller 8 mottagare ge vardera 100 à 200 kronor, medan mot mitten av 1970-talet 15 à 16 behövande kunde få från 200 till 500 kronor var. Vanligen betalades pengarna ut i början av december, som en säkerligen välkommen julgåva.

Vad gäller de tre tiondelar av avkastningen som hela tiden varit öronmärkta för behövande skedde ytterligare en förändring omkring år 2010, dock snarast av praxiskaraktär. De medel ur Jubelfonden och övriga till logen knutna benefika fonder, vilka är avsedda för behövande, och som tidigare kanaliserats via Den Nordiska Första S:t Johannislogens Caritas-verksamhet, började nu förmedlas direkt från resp. stiftelse till Föreningen FVO, en organisation som logen själv samverkat med sedan tidigt 2000-tal. Föreningen FVO, som bildades redan 1889, har som sin uppgift dels att lämna upplysningar till behövande om möjligheterna att få ekonomisk hjälp och dels även att förmedla sådan hjälp. FVO arbetar också med att samordna kommunal och privat hjälpverksamhet i Stockholmsområdet. I fråga om Jubelfonden och de till denna anknutna stiftelserna är det sagda sedan dess, och fortsatt, den rådande hanteringen av medel till behövande.

Det bör i sammanhanget nämnas att logen år 2010 även inledde ett nytt samarbete med tre olika församlingsdiakoner i Stockholm i syfte att effektivisera utdelning av logeverksamhetens egeninsamlade medel till behövande.