Stiftelsens administration

Jubelfondens reglemente föreskriver att stiftelsen skall ledas av en direktion, som utses bland bröder som tillhör S:t Johannislogen Den Nordiska Första eller som inlett sin frimurarbana där. Direktionen, som väljs för ett år i taget vid allmän sammankomst i logen, har sju ordinarie medlemmar (vilka f ö i reglementet kallas ”direktörer”) och fem suppleanter. De bröder som av logen valts att ingå i direktionen utser inom sig ordförande, skattmästare och sekreterare.

Det åligger direktionen att fastställa ”en efter göromålens beskaffenhet lämpad arbetsordning”. Detta åliggande har genom åren hanterats på olika sätt men dokumenteras numera i form av en verksamhetsinriktning samt placeringspolicys för de olika fonderna. Dessa dokument fastställs vid direktionen konstituerande möten i januari månad varje verksamhetsår.

Vid sidan av direktionen finns en s k nämnd sammansatt av direktionsmedlemmarna – ordinarie såväl som suppleanter – samt ytterligare nio därtill särskilt utsedda bröder. Dessa nionämndledamöter väljs även de till sina uppdrag av logen. Nämndens uppgift är att fälla avgörandet i de eventuella ärenden där direktionen står splittrad. Den skall dessutom höras i vad man kanske kan kalla Jubelfondens konstitutionella frågor, t ex sådana som rör ändringar i reglementet. Direktionens ordförande är ordförande även vid nämndens sammanträden.

Jubelfondens nämnd måste sägas vara ett vackert exempel på frimurerisk kontinuitet. Det är inte ofta den har behövt kallas in – under innevarande sekel har nämnden aldrig sammanträtt och under förra seklet skedde det fyra gånger, nämligen 1915 i den det året aktuella frågan om ändring av stadgarna för att möjliggöra ett förtida ianspråktagande av avkastningen, 1935 när kapitalet närmade sig den i stadgarna stipulerade summan och man därför ville börja dela ut stipendier, 1947 i anledning av reformeringen av medelsplaceringen och 1994 i samband med den vid det tillfället aktuella permutationen – men ända sedan 1867 har nämnden funnits där i kulissen, ständigt bemannad, och ständigt beredd för sin uppgift.

Reglementet säger också att det skall finnas ” … Tvenne (2:ne) … Revisorer af minst mästaregrad …” med uppgift att årligen granska fondens räkenskaper och förvaltning. En av de bägge revisorerna – även dessa väljs f ö av logen – måste numera, m h t fondernas beloppsmässiga storlek, i enlighet med stiftelselagens krav vara auktoriserad revisor.

Direktionens löpande arbete sker genom frekventa möten och, efter beslut i direktionen, enskilda åtaganden och genomföranden av uppgifter.

Stadgarna för respektive stiftelse återfinnes här.