Utnämning av stipendiater

Utnämning av stipendiater och tilldelning av stipendier sker uteslutande på rekommendation av, och dialog med, etablerade specialister inom respektive stipendiedisciplin. Exempel på expertgrupper direktionen samarbetar med är ledning och professorer inom konstfack och Kungl. Musikhögskolan såväl som konstnärligt ansvariga inom olika operahus, lärare och forskare inom hantverk och material.

Direktionen beaktar inga inkomna spontanansökningar, vare sig gällande caritativa bidrag till behövande eller tilldelande av stipendier inom de sköna konstarterna. Den del av fondernas avkastning som enligt reglementen är avsatt för behövande skickas årligen oavkortat till Föreningen för Välgörenhetens Ordnande vilka handhar många stiftelsers fördelning av medel i enlighet med rådande lagar och skatteföreskrifter.

I sin strävan att bredda stiftelsens verkansområde ser dock direktionen mycket positivt på kontakt med nya kvalificerade nomineringsgrupper att samverka med. Dessa måste dock på ett eller annat vara direkt kopplade till, eller en integrerad del av, etablerade postgymnasiala utbildningsinstitutioner eller konst/kulturetablissemang verkande inom i fondernas reglementen angivna discipliner. Om du som läser detta finner dig representera sådan institution eller sådant etablissemang välkomnas en dialog. Kontakta i så fall direktionen på mailadress: kontakt@jubelfonden.se för vidare dialog. Det bör dock noteras att arbetsprocessen för att komma till en samverkan är lång och det bör därför inte påräknas att något konkret, om alls, kommer att kunna genomföras förrän tidigast 12-18 månader efter initierad dialog.