Miriam Johannesson

Disciplin: Smycke och corpus
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté: Professor Anders Ljungberg, Lektor Beatrice Brovia

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt: WebInstagram

Stipendiemotivering:

Metallens närvaro i uppbyggnaden av det moderna samhället har till stor del utgått från dess förmåga att skapa konstruktioner inom såväl arkitektur som i industri. Ett rationellt konstruktionsmaterial som våra kroppar har att förhålla sig till. Såväl historiskt som i vår samtid har metall också varit närvarande i våldets landskap som både skyddande och genomträngande materialitet. I detta kan vi spåra metallens biografi, som också ligger till grund för hur vi förhåller oss till detta material idag. I silversmidets tradition har metallens yta ofta varit blankpolerad och skapat en narcissistiskt ogenomtränglig yta, som i sin reflektion högljutt gjort sin påträngande närvaro hörd samtidigt som den reflekterat våra fåfänga begär. I sitt sätt att närma sig metallen har Miriam Johannesson undersökt dess poetiska potential utifrån begreppet skimmer. I detta skimmer blir gränssnittet mellan yta och omvärld varken distinkt, rationellt eller våldsamt utan skapar en slags utvidgad gränsövergång som påminner oss om skymningens skifte mellan dag och natt. Miriams sätt att närma sig metallen öppnar för nya gestaltningsmöjligheter och installationsformat i såväl utställning som i andra offentliga miljöer. I hennes hantering framstår metallen på ett sätt, som står i tydlig kontrast till våra föreställningar om konstruktion och hårda rationella ytor och som snarare visar på en sökande poetisk dimension som är både drabbande och försonande.

I mitt arbete undersöker jag ofta begrepp utifrån en filosofisk kontext i relation till en materiell praktik. Med installationen Mystery of Matter and Magic of Presence har jag utforskat metaforiska och fenomenologiska aspekter av skimmer – skimmer som likt skymningen rymmer ett gåtfullt stadium mellan ljus och mörker.

Genom en orkestrering av flöden och material blir verken en form av tillståndsbeskrivningar, till exempel hur metallen smälter i ett exakt och definierande ögonblick eller hur det sakta glittrar i aluminiumets vågor.

Tillsammans med rörelse och stillhet bildar ljus och skuggor animerande reflektioner i ett skimrande tillstånd som får den hårda, rationella metallens yta att förskjutas – och därmed också möjligtvis gränssnittet för kunskap.

*

Miriam Johannesson examineras 2023 från masterutbildningen CRAFT! på Konstfack, inriktning Jewellery & Corpus. Johannesson har en Fil. mag. i Samtidens estetik vid Södertörns högskola och en Fil. kand. i Estetik och Konstvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon har bland annat deltagit i den konstvetenskapliga kursen vid Svenska Institutet i Rom, praktiserat som konservatorsassistent vid The Peggy Guggenheim Collection i Venedig samt gjort praktik på The Chinati Foundation i Marfa, Texas. Miriam Johannesson är verksam i Stockholm där hon sedan 2017 även driver Kabinett, en ambulerande, samtalsbaserad utställningsverksamhet.