Martin Thübeck

Rektorsstipendiet – Program Spatial design
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté:
Rektor beslutar vilket program som ska tilldelas rektorsstipendiet varefter professorerna inom programmet nominerar stipendiaten.

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

I lokala material- och produktionsmetoder finns såväl erfarenheter som tysta kunskaper som kan aktivera design- och gestaltningsprocesser. I sitt examensprojekt ”Ubiquitous Matter – Connecting the present with the past” inhämtar och analyserar Martin Thübeck kunskap från lokala såg-, garveri- och färgindustrier i Dalarna. Det leder direkt till frågeställningar om materialen. Träslaget björk är vanligtvis rött, men konsumenten vill helst ha ljus björk. Varför? Hur kan materialegenskaper och karaktärsdrag bli en del av formgivningen? Kan exempelvis materialens patina och successivt utvecklade erfarenheter kring dem bli strategiska designbeslut?

I Martins examensarbete leder bakåtblickandet till framåtblickande slutsatser, och görandet är viktigt. I möbelskalan utvecklar, utmanar och testar han gränser i material och form som ger viktiga svar i omställningen för en mer hållbar och långsiktig möbelproduktion. Det här är viktiga teman i inredningsarkitektens och möbelformgivarens utbildning och yrkespraktik, och Martin har under sin utbildning drivit sina projekt med nyfikenhet, lyhördhet och engagemang. Med intresse och kreativitet har han utforskat möblernas, rummens och inredningarnas möjligheter, men det stannar inte där. Vi ser en aktiv medstudent som ser andras arbeten och som på så sätt höjt ambitionerna, både bland medstudenter och lärare.