Isabelle Kämpe

Disciplin: Mänskliga rättigheter
Stipendieår: 2023

Nominerande institution: Uppsala universitet

Nomineringskommitté: Lärarkollegiet Mänskliga rättigheterna

Stipendiestiftelse: 100-årsfonden

Kontakt: –

Stipendiemotivering:

Lärarkollegiet vid masterprogram i Mänskliga rättigheterna (Teologiska institutionen, Uppsala universitet) nominerar Isabelle Kämpe till mottagare av uppsatspriset inom området Mänskliga rättigheter.

Isabelle Kämpe har skrivit och offentligt försvarat ett examensarbete med titeln “Bringing human rights due diligence into law: Addressing modern slavery or business as usual?”

Uppsatsen är en vetenskaplig granskning av “The UK Modern Slavery Act”. Arbetet förenar en rättslig analys av positiv rätt med en kritisk granskning av rättens inverkan på mänskliga rättigheter och demokrati.

Isabelle Kämpes uppsats är en stringent och högintressant analys av en aktuell typ av europeisk lagstiftning. Författaren visar hur denna lagstiftning på ett paradoxalt sätt upprätthåller de neokoloniala maktstrukturer den avser att motarbeta.

Den examinerande läraren framför följande:
“Isabelle Kämpe har genomfört en avancerad undersökning med förankring i tidigare forskning där val av frågeställning, material, teori och metod motiveras väl. Uppsatsen visar på stor självständighet och god förmåga att se komplexa sammanhang. Teori och metod presenteras och tillämpas på ett självständigt och säkert sätt. Texten har en tydlig struktur samt en övertygande och nyanserad argumentation. Slutsatserna, som är tydligt motiverade, presenteras och diskuteras och den egna undersökningens teori, metod och resultat diskuteras på ett nyanserat sätt. Arbetet har ett väl genomarbetat vetenskapligt språk. Akribin är exemplarisk.”

Uppsala den 30 maj 2023
Elena Namli, professor i teologisk etik, ordförande i programkollegiet för Mänskliga rättigheter