Emelie Liljebäck

Disciplin: Craft/Ädellab
Stipendieår: 2020

Nominerande institution: Konstfack

Nomineringskommitté:
Anders Ljungberg, professor och Beatrice Brovia, vikarierande lektor och programansvarig för kandidatprogrammet

Stipendiestiftelse: Jubelfonden

Kontakt:

Stipendiemotivering:

Sverige har i det moderna projektet i hög grad byggt centraliserade maktstrukturer kring de urbana miljöerna i vilka föreställningar om den produktiva människan odlats. Även om både råvaror och arbete haft sitt ursprung i Sveriges landsbygd har detta ofta förbisetts i det svenska narrativet under 1900 och 2000-talen. I spåren av detta förbiseende har också vissa röster hamnat i periferin medan andra har givits företräde att delta i byggandet av detta narrativ. Emelie Liljebäcks arbete sätter fokus på den tystnad som uppstår i spåren av det urbana fokuset och ger klang åt de röster som förskjutits in i det tysta. I Emelies arbete blir det tydligt att denna tystnad inte alls är tyst utan fylld av surrande berättelser. Det är bara lyssnandet som saknats. I det vi kallar vardag, det som pågår, ryms liv och berättelser som synliggörs genom Emelies metod. Hennes metod handlar nämligen till stor del om att ge genklang till dessa berättelser. Det fält Emelie verkar inom, corpus, har i historien använts för att framhäva och manifestera den centraliserade makten. Genom att istället fokusera på det, i denna centraliserade blickpunkt blivit perifert påvisar hon hur denna konstart kan göras aktuell i en vidare samtida kontext.